DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta Pioniera Ziemi Szczecińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsromera.szczecin.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Informacje, które można zamieścić w formie tekstu zamieszczone są na obrazie.
 • Brak audiodeskrypcji  przeznaczonej dla osób nie widomych w prezentowanych materiałach wideo.
 • Brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów nietekstowych.
 • Zbyt mały kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem.
 • Brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami
  i literami.
 • Brak możliwości zmiany wielkości tekstu.
 • Brak możliwości zmiany koloru na pierwszym planie oraz koloru tła przez użytkownika.
 • Brak widocznego fokusu dla każdego odnośnika na stronie.
 • Brak możliwości  pominięcia bloków .
 • Brak możliwości pauzy elementów przesuwanych, migających.
 • Brak intuicyjnej kolejności fokusu.
 • Brak etykiet w nazwach niektórych elementów
 • Brak nazwy lub wartości dla elementów interfejsu użytkownika.
 • Brak możliwości zlokalizowania stron na więcej niż jeden sposób.
 • Brak sugestii korekty błędów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Lubiński, karol.lubinski@dpsromera.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 43 27 712 wew. 132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29.

 1. Oznakowanie Domu znajduje się na elewacji budynku. Przy bramie głównej znajduję się furtka z domofonem. Furtka i brama są otwierane zdalnie przez pracownika. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi podjazd umożliwiający samodzielny wjazd wózkiem. Podjazd wyposażony jest w barierki o zróżnicowanej wysokości. Drzwi wejściowe pozbawione są progów i otwierają się automatycznie.
 2. Dom mieści się w budynku wielokondygnacyjnym. Ciągi komunikacyjne dostosowane są do osób z obniżoną sprawnością ruchową. Na korytarzach zamontowane są poręcze.
  W budynku znajdują się łazienki przystosowane dla osób z obniżoną sprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w 6 wind dostosowanych do osób niepełnosprawnych (przyciski
  z alfabetem Braille’a i głosowe komunikaty). Do piwnicy prowadzą schody. Dom na wyposażeniu posiada schodołaz.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Za wejściem głównym znajduję się całodobowe Centrum Informacji Domu wyposażone w tablicę informacyjną. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela również pracownik Centrum Informacji Domu.
 4. W pobliżu Domu brak miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Potulickiej 40.

 1. Wejście budynku i Ośrodka jest oznakowane. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi podjazd umożliwiający samodzielny wjazd wózkiem. Podjazd wyposażony jest
  w barierki o zróżnicowanej wysokości. Wejście z klatki schodowej do Ośrodka jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm). Przed drzwiami wejściowymi znajduję się dzwonek. Drzwi otwierane są przez pracownika.
 2. Ośrodek mieści się na parterze budynku wielorodzinnego. W budynku znajdują się toalety z poręczami dla osób niepełnosprawnych. Do części pomieszczeń prowadzą schody, przy których zainstalowana jest platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik.
 4. Blisko Ośrodka wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób
  z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6.

 1. Oznakowanie Ośrodka znajduje się na ścianie frontowej budynku. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd umożliwiający wjazd wózkiem. Podjazd wyposażony jest w barierki. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm).
 2. Ośrodek mieści się w budynku wolnostojącym, piętrowym. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku znajdują się toalety z poręczami dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się jadalnia, kuchnia i toaleta. Pozostałe pomieszczenia (m.in. szatnie, biuro, sala terapeutyczna) znajdują się w piwnicy, I. piętrze i poddaszu. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody z poręczą. Pomieszczenie rehabilitacji znajduję się w oddzielnym parterowym budynku, do którego prowadzą 3 schody.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik.
 4. W pobliżu Ośrodka brak miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Ściegiennego 62.

 1. Oznakowanie Ośrodka znajduje się na ścianie frontowej budynku Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd umożliwiający samodzielny wjazd wózkiem. Podjazd wyposażony jest w barierki o zróżnicowanej wysokości.. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm)
 2. Ośrodek mieści się na parterze. Do jadalni, kuchni, biura, pokoju wypoczynkowego
  i toalet prowadzą 3 schody, oznakowane i wyposażone w barierkę. W budynku znajduję się schodołaz. W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób z obniżoną sprawnością ruchową.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik.
 4. W pobliżu Ośrodka brak miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 3 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Krasińskiego 45/U2.

 1. Wejście do ośrodka jest oznakowane. Oznakowanie znajduje się na ścianie frontowej budynku z możliwością podświetlenia. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Nad drzwiami znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Z lewej strony drzwi wejściowych znajduję się dzwonek. Drzwi otwierane są przez pracownika.
 2. Ośrodek mieści się na parterze. Podłoga w kolorze kontrastującym z kolorem ścian.
  W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób z obniżoną sprawnością ruchową. Do piwnicy, w której znajdują się pomieszczenia techniczne i pomocnicze, prowadzą schody.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik.
 4. Blisko Ośrodka wyznaczone są trzy miejsca postojowe dla pojazdów osób
  z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 4 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. bł. Królowej Jadwigi 45A i 45C.

 1. Budynek 45A. Dojście piesze do budynku z nachyleniem. Wejście do Ośrodka oznakowane (oznakowanie znajduje się na drzwiach wejściowych). Wejście wyposażone
  w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, z ruchomym słupkiem (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm, na drzwiach znajdują się tabliczki ostrzegawcze „uwaga próg”). Wewnątrz budynku do Ośrodka prowadzą schody z oznaczonymi stopniami oraz winda przyschodowa, obsługiwana przez pracownika. Wszystkie pomieszczenia w Ośrodku znajdują się na jednym poziomie. Ciągi komunikacyjne bezprogowe. Podłoga częściowo w kolorze kontrastującym
  z kolorem ścian. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z obniżoną sprawnością ruchową.
 2. Budynek 45C. Dojście piesze do budynku z nachyleniem. Ośrodek mieści się na parterze. Wejście do Ośrodka oznakowane (oznakowanie znajduje się na drzwiach wejściowych). Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, z ruchomym słupkiem (szerokość przejścia powyżej 90 cm, próg 1-2 cm, na drzwiach znajdują się tabliczki ostrzegawcze „uwaga próg”). Z prawej strony drzwi wejściowych znajduję się dzwonek. Ciągi komunikacyjne bezprogowe. Podłoga w kolorze kontrastującym z kolorem ścian. W budynku znajduję się toaleta przystosowane dla osób z obniżoną sprawnością ruchową.
 3. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik.
 4. Blisko Ośrodka wyznaczone są jedno miejsce postojowe dla pojazdów osób
  z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 5 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl