Ochrona danych osobowych/ RODO

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych – mieszkańców, interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29,  71-246 SzczecinTel: 91 43 27 760

e-mail: iod@dpsromera.szczecin.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Dom Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługiW Domu Pomocy Społecznej przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe pozyskane są od mieszkańców, interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłączeniem:

–  nagrań z monitoringu wizyjnego budynku- przez okres 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ochrona danych osobowych realizowana jest z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. w Domu Pomocy Społecznej.